Koncert

Koncert dua Nuages je sestaven z pestrého programu prolínající hudbu jazzovou a klasickou. Poutavá hudba je provázena mluveným slovem. 
Délka koncertu se pohybuje okolo 60 - 90 minut.  
Nejvhodnějšími prostory pro koncerty dua Nuages jsou komorní koncertní sály, galerie, knihovny, kostely a podobně.